Sett stedet du ønsker lokalt innhold fra

Automatisk oppslag

Det ser ut til at vi kan klare å gjette hvor du befinner deg.
Hvis du ønsker å la oss forsøke vil du få spørsmål om å gi oss tilgang til stedsinformasjon av nettleseren din.
Denne informasjonen blir ikke lagret hos oss!

Manuelt valg


Personvern: Vi bruker cookies eller informasjonskapsler for å huske ditt valg av sted (dersom du ønsker det).
Ingen informasjon om din plassering lagres hos oss - kun kommunenummer vil ligge lagret på din maskin, og dette vil kun være tilgjengelig for derdubor.no.
 1. Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom Amedia Salg og Marked AS, orgnr: 881 637 642 og kunden.
 2. Avtalen gjelder nettprofil på tilhørende nettesteder evt. kombinert med trykte avisannonser. Nettprofil består av organisasjonsnummer, firmanavn, bransjetilhørighet, adresse, postnummer, sted, telefonnummer, hjemmesideadresse, e-postadresse, telefaksnummer, søkeord, forbund/forenings-tilhørighet, kontaktperson(er) info og underavdelinger, samt de tilleggsprodukter som eventuelt er kjøpt. Innhold i trykte avisannonser etter avtale med selger.
 3. Avtalen gjelder inntil skriftlig kansellering foreligger. Kunden har rett til å kansellere avtalen innen 14 dager etter mottak av ordrebekreftelse eller faktura som fungerer som ordrebekreftelse, dersom undertegnet kontrakt ikke foreligger. Ved kansellering er kunden ansvarlig for å dekke de produksjonskostnader som er påløpt forut kanselleringen. Dersom det ikke foreligger dokumentasjon for at produksjonskostnadene overstiger dette skal påløpte produksjonskostnader settes til 30% av avtalt beløp.
 4. Avtalen dekker minimum ett års profilering via Derdubor fra ordredato, avtalen fornyes automatisk for ett år av gangen med mindre den blir skriftlig sagt opp. Skriftlig oppsigelse må foreligge senest 14 dager etter at ordrebekreftelse eller faktura som fungerer som ordrebekreftelse for ny periode er mottatt, dersom undertegnet kontrakt for ny periode ikke foreligger.
 5. Kunden er selv ansvarlig for at de opplysninger som er gitt, er korrekte og ikke strider mot gjeldende lover og rettsregler. Det er bare personer eller firmaer med offentlig godkjenning eller autorisasjon som kan ha oppføring under bransjer som krever dette. Kunden er selv ansvarlig for å til enhver tid inneha slik godkjenning eller autorisasjon. Kunden plikter å gjøre seg kjent med innholdet i sin egen oppføring, og melde fra snarest dersom det er feil eller mangler som må korrigeres. Endringer bes sendt til korrektur@derdubor.no. Kunden skal holde Derdubor skadesløs for ethvert krav mot Derdubor som følge av kundens valg av profilering og eventuelle krav som oppstår som følge av brudd på gjeldende rettsregler og inngripen i tredjemanns rettigheter
 6. Kunden plikter å gjøre seg kjent med innholdet i tilsendt korrektur, og melde fra til Derdubor innen den angitte frist på korrekturen dersom den inneholder feil eller mangler. Tekst, utforming og plasseringskriterier står uendret, såfremt endringer ikke er meldt skriftlig til Derdubor. Dersom kunden ikke melder fra innen den fastsatte fristen, vil publisering skje i samsvar med det forslag Derdubor har fremsatt.
 7. Kunder som har kjøpt oppføring med logo er selv ansvarlig for innsendelse av logoen og evt. annet materiell i ett av følgende bildeformater: jpg, gif, png, eps eller liknende formater. Størrelse kan endres av Derdubor for kosmetisk å passe inn i kundens oppføring. Dersom logo og evt. annet materiell ikke blir levert i henhold til det krav Derdubor setter, vil kunden likevel bli fakturert for avtalt oppføring, samt at logo ikke blir publisert, men kundens navn vil bli uthevet i tykk skrift for synlighetens skyld. Logo og evt. annet materiell bes sendt til annonse@derdubor.no.
 8. Derdubor har ikke erstatningsansvar for feil informasjon. Derdubor skal ikke holdes ansvarlig for force majeure, driftsstans, streik, lockout og lignende som rammer Derdubor og/eller dets underleverandører og som medfører at Derdubor ikke kan oppfylle avtalen. Derdubors eventuelle erstatningsansvar i anledning mangelfull oppfyllelse av denne avtalen, vil under enhver omstendighet være begrenset kontraktsummen.
 9. Omkostninger ved eventuelle purringer eller andre omkostninger forbundet med inndrivelse av utestående beløp vil bli belastet kunden. Ved manglende betaling vil fakturaen bli oversendt inkasso.
 10. Kunden aksepterer ved inngåelse av avtale om oppføring hos Derdubor, at Derdubor kan benytte angitt informasjon til markedskampanjer.
 11. Denne avtalen er underlagt norsk rett, og partene avtaler Oslo som verneting.