Kontakt oss

Hjemmeside:
http://okorad.no/
E-post:
postokorad.no
Hovednummer:
37 00 51 90
Besøksadresse:
Skrubbedalsveien 5
4848 Arendal
Postadresse:
Skrubbedalsveien 5
4848 Arendal

Informasjon

Om oss
Vi tilbyr alle typer økonomisk rådgivning til landbruket i  Agderfylkene og Telemark. Med trygg basis i tradisjonelt jord- og skogbruk utvider vi arbeidsfeltet til også å omfatte nye bygdenæringer.

Siden mange av våre driftsenheter er små er det ofte nødvendig med nabosamarbeid for å kunne gjennomføre nye prosjekter. Vi er aktive medspillere fram mot avtaler for gode og praktiske løsninger samtidig som vi tar høyde for krav fra offentlige myndigheter om organisering, skatt og avgift.

 

Tjenester
Eierskifte i landbruket

Taksering

Odelslov konsesjonslov jordlov

Samarbeidstiltak samdrifter selskaper

Skatt og merverdigavgift

Driftsplan budsjett

Finansiering

Regnskap og årsoppgjør

 

Planlegging av eierskifte

Eierskifte i landbruket er det største arbeidsfeltet for kontoret. Vi deltar årlig ved ca. 200 generasjonsskifter på Sørlandet.

Mange kontakter oss med fokus på skatt. Vi har godt grep om dette fagområdet, men erfarer at et eierskifte ofte inneholder spørsmål om det meste. Vårt mål er å tilby komplett rådgivning som omfatter alt fra diskusjon mellom partene for å finne praktiske og gode løsninger fram til utfylling av alle skjema til offentlige myndigheter.

 

Taksering

Det er økende behov for å utarbeide fullstendige takstrapporeter med verdivurdering av landbrukseiendommer. Dette gjelder ved eierskifte, ved lånesøknader og ved skifteoppgjør.

Kontoret er tilknyttet Norsk takst. Turid Grimstad Birkeland, Gunnstein Hørte og Kristian Øverbø er medlemmer i Norsk takst med godkjenning for landbrukstaksering.

 

Samarbeidstiltak

Det er gode tradisjoner for samarbeid i landbruket.

For å tilpasse seg nye økonomiske muligheter er små driftsenheter avhengige av å formalisere samarbeid for satsing i framtiden.  Ofte innbefatter dette vurdering av ulike selskapsformer valg av ANS/DA i forhold til AS/SA. Kontoret har bl. a. erfaring fra etablering av

    melkesamdrifter

    småkarftverk

    grunneiersamarbeid

 

Regnskapsføring

Vi har en mindre kundemasse med regnskapsoppdrag. Dette er nødvendig for å holde seg løpende oppdatert på spørsmål om regnskap og skatt. Vi tilbyr skatteregnskap, driftsregnskap og budsjettering.  Årsavslutning med utarbeidelse av ligningsskjema har de senere årene vært krevende og interessante oppgaver som følge av stadige regelendinger. Særlig gjelder dette regnskap for ansvarlige selskapet ANS og DA.

For de kundene som ønsker det kan vi nå også tilby digitale regnskap hvor alt foregår elektronisk.

 

Skatt og merverdiavgift

Tradisjonelt landbruk kombinert med nye bygdenæringer gir ofte en mengde spørsmål om skatt og merverdiavgift. De fleste spørsmålene går på fast eiendom:

 

    gevinst ved salg av gårdsbruk

    tømmerkonto i skogbruk (erstatter gjennomsnittsligning fra 1. januar 2017)

    fradrag for moms ved kombinert bruk av driftsmiddel
Vi møter ofte stor frykt for at generasjonsskiftet på gården vil medføre betydelig gevinstbeskattning. Ved god planlegging viser det seg at beskattningen som oftest blir beskjeden eller faller helt bort.

 

Driftsplanlegging

Ved større investeringer er det behov for å regne på fremtidig resultat. En driftsplan er i første rekke beslutningsgrunnlag for driftslederen. Videre brukes planen for å dokumentere prosjketet ovenfor lokale banker og for Innovasjon Norge.  Utfordringen ved driftsplanlegging er å få brukeren til å engasjere seg i planen. Vi må lage en framstilling der brukeren kan se virkning av endrede forutsetninger.

 

Jordlov, konsesjonslov og odelslov

Vi har god erfaring med praktisering av lovverket for fast eiendom. Odelsloven inneholder særlige problemstillinger der en fortsatt må forholde seg til gammel odelslov og til ny odelslov som trådte i kraft fra 01.01.1975.

 

Priser.

Vi faktuerer pr. time. Alle priser er eks. moms.

Rådgivning, takst og eierskifte: 1.320,- pr. time

Årsoppgjør: 1.320,- pr. time

Regnskapsføring: 680,- pr. time

Foretaksinformasjon

Økonomisk rådgivning AS har organisasjonsnummeret 882755762.