Kontakt oss

Hjemmeside:
http://www.sbskog.no
E-post:
firmapostsbskog.no
Hovednummer:
468 33 333
Faks:
62 41 01 28
Besøksadresse:
Fredensvollveien 2
2401 Elverum
Postadresse:
Postboks 11
2401 Elverum

Informasjon

Skogbruk og virkesforsyning er SB SKOG sin kjernevirksomhet. Vi forvalter, drifter og skjøtter skog for private og offentlige skogeiere i alle skogstrøk i Sør- og Midt-Norge. Samtidig er vi leverandør av råstoff til sagbruk, treforedlingsindustri og bio-brenselsanlegg både i inn- og utland. Vi avvirker og omsetter ca. 600.000 m³ tømmer årlig. Virke fra ca. 1200 leverandører er sertifisert gjennom vårt miljøsikringsnettverk.

Våre 75 ansatte jobber lokalt i skogdistriktene, og de kan levere de fleste typer tjenester som har med skog og tømmer å gjøre; - planlegging, avvirkning, skogkultur, virkessalg, miljøsikring og veiledning. Vi har også en omfattende virksomhet innenfor rydding av skog langs kraftlinjer og jernbaner.

SB SKOG ble stiftet av Statskog SF og Borregaard Skoger AS i 1996, med utgangspunkt i eiernes egne driftsorganisasjoner og skogarealer i Hedmark, Akershus og Østfold. Selskapet hadde 105 ansatte ved oppstarten. Siden da har SB SKOG vokst betydelig. I 2001 inngikk selskapet forvaltningsavtaler med Borregaard og Statskog om drift av deres øvrige kommersielt drevne skogeiendommer i Sør- og Midt-Norge. I tillegg har mange andre skogeiere benyttet seg av SB SKOG sitt tjenestetilbud, og omsetningsvolumet for disse har etter hvert blitt større enn for eierne.

Skogpolicy:

SB SKOG forvalter skog for eierne Statskog SF og Borregaard Skoger AS og flere andre skogeiere. Oppdragene baserer seg på egne driftsavtaler der skogeiers policy for skogbehandling legges til grunn for skogbehandlingen. Norsk lov, krav knyttet til miljøsertifisering, eiendommenes ressursgrunnlag, skogeiers investeringspolicy knyttet til skogkultur og veger, markedsvurderinger og faglige vurderinger legges til grunn for vår skogpolicy.

Foretaksinformasjon

SB-Skog har organisasjonsnummeret 876685582.